top of page

Indskoling

Molsskolen_Indskoling-1.jpg
Faglighed og tryghed

Læring og trivsel som hinandens forudsætninger

I indskolingen har vi kontinuerligt fokus på de 7 kompetencer: nysgerrighed, den gode omgangstone, selvregulering/selvdisciplin, vedholdenhed, automatisering, behovsudsættelse og robusthed. De udgør tilsammen de vigtige kompetencer, der skal til, for at et barn er læringsparat. Vi arbejder med de forskellige kompetencer som en vigtig del af Mig og Min skole-ugerne efter de store ferier, i undervisningen og i fællesskabet i frikvartererne og til morgensamling. 

 

Tryghed

Indflydelse på egen skoledag

Barnets meninger og forslag inddrages i undervisningen, så det oplever at blive lyttet til og have medindflydelse på eget liv. Det udmønter sig i alt fra valg af farvede sider i en foldebog til de ugentlige valgfag. 

 

Tryghed og faglighed - dannelse

Fællesaktiviteter med et kulturbærende indhold - morgensamling

Fællesskab og kulturel dannelse er i højsædet til de 4 ugentlige morgensamlinger, hvor nye og gamle sange øves. Det, at høre historier og sange fra nutiden og fortiden, koblet på fortællinger fra virkeligheden er med til at understøtte børnenes dannelse og oplevelse af at være en del af en helhed.

Til jul indøver alle indskolingens børn og voksne et krybbespil, som vises for indskolingens forældre. Hele skolen arbejder desuden sammen om den årlige skolefest.

Verden uden for Mols

Vi tager blandt andet i biografen i Ebeltoft og i teatret i Aarhus. Den fælles udflugt giver en stærk oplevelse af fællesskab og “vi-følelse”, der styrker klassesammenholdet. 

 

Faglighed

Finmasket net i forhold til den første læseindlæring - læsestund

I læsestunden 4 gange om ugen er der direkte undervisning i læsning og skriftsproglige områder. Gennem samarbejde mellem skole og hjem opbygges en god læsevane allerede fra 0. klasse. Dansklærere, forældre og læsevejleder samarbejder tæt om tilrettelæggelse af den forebyggende og den indgribende læse- og skriveindsats. 

 

Natur

Naturen omkring os

Vi har Mols Bjerge med strand, skov, engsø, overdrev, å og strandeng i gåafstand og benytter dem i vid udstrækning - både som undersøgelses- og læringsrum gennem åbne og undersøgende opgaver, og som et led i at understøtte barnets naturlige nysgerrighed. I undervisningen benyttes blandt andet Mikroforskermetoden, som er en naturvidenskabelig arbejdsmetode, der udspringer af barnets nysgerrighed og spørgsmål.

 

Tryghed

Forudsigelighed, tryghed og nærværende voksne

Få voksne på hver årgang giver tryghed og nærvær. Der lægges vægt på omsorgsfuld klasserumsledelse med tydelige rammer, så barnet kan bruge sin energi på læring. 

Hver morgen begynder vi på samme kendte og rolige måde med dagens program.

Mandag til torsdag er der derefter læsestund og morgensamling. 

Vi prioriterer at give de alleryngste børn en tryg overgang til 1. klasse, ved at kommende klasselærer for 1. klasse har dansktimer i 0. klasse, og børnehaveklasselederen har matematik i 0. og 1. klasse. 

Spirebarnet begynder sin spirende skolegang ved fra 1. april at dele skolegård med indskolingsbørnene og deltage i morgensamling og SFO.

bottom of page