top of page

Grundskolen

Molsskolen_Indskoling-1.jpg

Faglighed og tryghed

Læring og trivsel som hinandens forudsætninger

I Grundskolen har vi kontinuerligt fokus på de 7 kompetencer: nysgerrighed, den gode omgangstone, selvregulering/selvdisciplin, vedholdenhed, automatisering, behovsudsættelse og robusthed. De udgør tilsammen de vigtige kompetencer, der skal til, for at et barn er læringsparat. Vi arbejder med de forskellige kompetencer som en vigtig del af Mig og Min skole-ugerne efter de store ferier, i undervisningen og i fællesskabet i frikvartererne og til morgensamling.

 

Hvad kan vi gøre som forældre for at forberede vores barn?:

 

 • Vi kan gribe og gå med den naturlige nysgerrighed, når den er der for at skabe læring på en motiverende måde.

 • Vi kan spille spil.

 • Vi hjælper vores barn til at forstå, hvordan man skal agere i forskellige sammenhænge.

 • Vi kan dyrke familiens rytmer fx fælles spisetider, fortælle om dagen, lytte til hinanden, hvordan er man sammen for at det er rart for alle.

 • Talepind: lær at lytte, når andre taler - husk, hvad du vil sige, vent til det bliver din tur.

 

Tryghed

Indflydelse på egen skoledag

Barnets meninger og forslag inddrages i undervisningen, så det oplever at blive lyttet til og have medindflydelse på eget liv. Det udmønter sig i alt fra valg af farvede sider i en foldebog til de ugentlige valgfag.

 

Hvad kan vi gøre som forældre for at forberede vores barn?:

 

Tryghed og faglighed - dannelse

Fællesaktiviteter med et kulturbærende indhold - morgensamling

Fællesskab og kulturel dannelse er i højsædet til de 4 ugentlige morgensamlinger, hvor nye og gamle sange øves. Det, at høre historier og sange fra nutiden og fortiden, koblet på fortællinger fra virkeligheden er med til at understøtte børnenes dannelse og oplevelse af at være en del af en helhed.

Til jul indøver alle Grundskolens børn og voksne et krybbespil, som vises for Grundskolens forældre. Hele skolen arbejder desuden sammen om den årlige skolefest.

 

Verden uden for Mols

Vi tager blandt andet i biografen i Ebeltoft og i teatret i Aarhus. Den fælles udflugt giver en stærk oplevelse af fællesskab og “vi-følelse”, der styrker klassesammenholdet.

 

Hvad kan vi gøre som forældre for at forberede vores barn?:

 

 • Støtte sit barn i at fastholde sig selv i situationen fx, når man spiser eller læser, så skal man ikke en masse andet.

 

Faglighed

Finmasket net i forhold til den første læseindlæring - læsestund

I læsestunden 4 gange om ugen er der direkte undervisning i læsning og skriftsproglige områder. Gennem samarbejde mellem skole og hjem opbygges en god læsevane allerede fra 0. klasse. Dansklærere, forældre og læsevejleder samarbejder tæt om tilrettelæggelse af den forebyggende, foregribende og indgribende læse- og skriveindsats.

 

Hvad kan vi gøre som forældre for at forberede vores barn?:

1.a:

 • Vi kan gøre os umage med at skabe hyggelige rammer omkring læsning.

 • Vi kan finde børnenes begejstring og bygge på den.

 • Vi kan skrive små sedler/breve til madpakken.

 • Vi kan vende godnathistorierne om, så børn læser for forældrene.

 

Natur

Naturen omkring os
Vi har Mols Bjerge med strand, skov, engsø, overdrev, å og strandeng i gåafstand og benytter dem i vid udstrækning - både som undersøgelses- og læringsrum gennem åbne og undersøgende opgaver, og som et led i at understøtte barnets naturlige nysgerrighed. I undervisningen benyttes blandt andet Mikroforskermetoden, som er en naturvidenskabelig arbejdsmetode, der udspringer af barnets nysgerrighed og spørgsmål.

 

Hvad kan vi gøre som forældre for at forberede vores barn?:

 

 • Tage med sit barn på shelterture og gåture. Det er godt til voksen-barn-samvær.

 • Tage på strandture - tale med barnet om, hvad der er på stranden og vise interesse for larver og sjove små dyr.

 • Tage sit barn med på jagt og fiskeri.

 • Arrangere trivselsarrangementer i naturen omkring os.

 

Tryghed

Forudsigelighed, tryghed og nærværende voksne

Få voksne på hver årgang giver tryghed og nærvær. Der lægges vægt på omsorgsfuld klasserumsledelse med tydelige rammer, så barnet kan bruge sin energi på læring.

Hver morgen begynder vi på samme kendte og rolige måde med dagens program.

Mandag til torsdag er der derefter læsestund og morgensamling.

Vi prioriterer at give de alleryngste børn en tryg overgang til 1. klasse, ved at kommende klasselærer for 1. klasse har dansktimer i 0. klasse, og børnehaveklasselederen har matematik i 0. og 1. klasse. 

Spirebarnet begynder sin spirende skolegang ved fra 1. april at dele skolegård med indskolingsbørnene og deltage i morgensamling og SFO.

bottom of page