top of page

Pædagogisk praksis

IMG_3939.JPG
Vores pædagogiske tilbud i et frit læringsmiljø

 

Fysisk indretning

 

Molsskolens SFO er en fysisk integreret del af Molsskolens indskolingsafsnit.

 

De 3 hovedlokaler i SFO’en består af: 

 • et aktivitetsrum, der er fleksibelt i brug. Bruges særligt til indendørs boldspil og tumleplads. 

 • et lokale der fra perioden 1. april – sommerferie er stamlokale for Spirebørnene (Molsskolens førskolegruppe) kan bruges som stille/hygge lokale i SFO-tiden.

 • det store fællesrum med køkken, spille/hyggekroge, tegne, male, sy og andre kreative tilbud, lege med biler, dans/musik.

 

Fællesrummet er SFO’ens primære rum, hvor børnene modtages og samles om morgenen og efter skole. Lokalet er indrettet med små kroge, hvor børnene i mindre grupper kan lege, spille spil, konstruere/bygge samt læse og hygge. 

Det at SFO’en er integreret i skolen, betyder, at vi også meget nemt har mulighed for at bruge faglokalerne, musik, billedkunst, bibliotek og gymnastiksal etc. 

Lige udenfor døren er der legeplads med multibane, bålhytte, gynger, klatrestativer, flisebelagt plads til mooncar og cykling. 

 

Børn og personale

Ca. 80 børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse benytter dagligt SFO’ens tilbud.

Vi er 9 medarbejdere med meget forskellige, både faglige og personlige, kvalifikationer. 

De fleste medarbejdere har også funktioner i skolens undervisningsdel, hvorfor de enkeltes timetal er meget varierede. Fra 12-13 timer pr. uge til 3 timer pr. uge 

Vi bruger i høj grad personalegruppens engagement og forskellige ressourcer i samarbejdet omkring børnene.

 

Personalet 1.4.2023.:

 

Jesper SFO-leder og pædagog.

Marie, pædagog

Ivona, pædagog

Cilja, underviser/pædagogmedhjælper, idræt og musik

Marit, underviser/pædagogmedhjælper, billedkunst, håndværk/design

Susanne, pædagogmedhjælper

Liv, pædagogmedhjælper.

Bjarke, pædagogmedhjælper

Anton, pædagogmedhjælper

Knud, vikar og seniormedarbejder.

 

Åbningstid

SFO’ens åbningstid er i skoleåret 2023-24. 

6.30-8.30

og fra undervisningsophør (13.30/14.30) -17.00 

Fredage 13.30-16.00.

 

Der er åben på ”ikke skoledage” i juleferien, vinterferien, påskeferien, efterårsferien samt sommerferien (uge 29 og 30 dog lukket på Molsskolen, men fællespasning i en anden SFO i kommunen). 

SFOen er lukket alle helligdage samt juleaften, nytårsaften og Grundlovsdag 5. juni.

 

Morgenerne i SFO'en går med leg, spil og hygge frem til kl. 8.25, hvor vi rydder op og går til klasserne.

 

Når børnene kommer kl. 13.30 (14.30) tilbydes de et stykke frugt og/eller lidt brød.

Lærings- og udviklingsforståelse

Læring er en proces, hvor børn udvikler og bruger deres opbyggede viden og

færdigheder.

I denne kontekst ser vi SFO’en som det rum, hvor barnet benytter sig af de færdigheder og den viden, de har tilegnet sig både i skolen, men også i familien gennem opdragelsen samt i deres forskellige sociale fællesskaber og legerelationer.

 

Læringsforståelsen i SFOen er bygget op omkring de 7 kompetencer i ”Klar til læring”

Børnehaverne bruger de samme termer i deres læringssyn.

 

Robusthed

 • Tilrettelægge aktiviteter i spil og lege, hvor der er vindere og tabere

 • Lad børnene gøre alt det de kan selv! Vi løfter ikke nogen op, barnet bærer selv sin taske, har styr på madpakken osv. Selvhjulpenhed øger robustheden!

 • Den frie leg er vigtig i forhold til robusthed – det er her, barnet lærer de sociale spilleregler, det har brug for resten af livet

 • Støtte børnene i deres til- og fravalg

 • Skabe situationer, hvor dialog er omdrejningspunkt

Behovsudsættelse

 • Arbejde med behovsudsættelse i de lege/ spil vi tilbyder eller barnet vælger

 • Barnet advares tidmæssigt, fx inden de skal med bussen eller gå hjem selv 

 • Man tager som voksen en ”ordstyrerrolle”, så børnene, når vi holder samling, bliver opmærksomme på, at man først taler, når man har ordet.

 • At man til stadighed træner i at tage hensyn, vente på tur samt tilsidesætte egne behov og at ydmyghed også kan være en vigtig kompetence.

Nysgerrighed

 • Have ting i SFO’en og på legepladsen, der indbyder til at eksperimentere.

 • Forskellige udstillinger og udsmykninger med børnenes egne ”værker”

 • Give plads til at børnene udforsker og fordyber sig i et selvvalgt emne.

 • Skabe mulighed for at eksperimentere

 • Et fleksibelt aktivitetsmiljø (både inde og ude) 

 • Åben legeplads (hvor store og små leger sammen)

 • Eleverne fremlægger og fremfører evt. produkter, sange, stunts, danse etc. for hinanden og bestemmer

 • Visualisering af emne før start.

 

Vedholdenhed

 • Skabe bevidsthed, italesætte begrebet og den enkeltes udvikling

 • Opstille passende opgaver ift. at hjælpe med at holde orden, rydde op.

 • Sætte aktiviteter i gang, som kan være længerevarende og er med til at træne vedholdenhed. Fx spil og lege, hvor man kan ”miste lysten”, når man er ved at tabe

 

Automatisering 

 • Give mulighed for gentagelser og træning for at blive dygtigere

 • Være med til at holde orden.

 • Træne de personlige kompetencer. (binde snørebånd, skære frugt, smøre mad, holde orden i egne ting.

 • Træne at kende klokken, hvornår skal jeg gå hjem, med bussen, bliver hentet etc.

 • Lære at rydde op og færdiggøre en aktivitet 

 • Sige godmorgen og farvel 

 • Tage skoene af i garderoben, hænge tøj op, holde orden i egen garderobe

 

Selvregulering/selvdisciplin

 • Et “Nej” i ”øjenhøjde” som et anerkendende nej. 

 • At kunne være loyal omkring fælles beslutninger både de ”voksnes regler” og børnenes egne indbyrdes aftaler

 • At kunne tænke før det handler fx ved at lade være med at skubbe, slå selvom barnet er blevet provokeret af et eller andet

 • At kunne sige ”pyt” til det uvæsentlige

 • At kunne sidde stille og holde fokus i et givet tidsrum.

Gode omgangsformer

 • Hilser på hinanden - når vi mødes om morgenen eftermiddagen og når vi siger farvel

 • Fokus på omgangsformer i sociale sammenhænge

 • Inddragelse af "gode omgangsformer" også i eksempler 

 • Italesætte en fællesskabsforståelse

 • At barnet kan sætte sig i en andens sted, forstå andres følelser

 • At børnene lærer at give, modtage og respektere hinanden samt udvikler empati

 • At børnene tager hensyn og hjælper hinanden med ”trøst” hvis et barn fx er faldet på legepladsen. Børnene lærer at drage omsorg for hinanden

 • Aktiviteter/lege med flere børn så de bliver gode til at være i større fællesskaber, hvor der ikke kun er fokus på det enkelte barn

 • At de voksne i egen praksis er anerkendende og venlig i sin fremtoning

Pædagogiske principper

Medarbejdere i SFO’en er bevidste om, at børn lærer forskelligt, og at børn lever under forskellige vilkår. 

Vi ved, at børn har deres styrker på forskellige områder og derfor også lærer og oplever verdenen ud fra forskellige perspektiver. 

Alle børn har mindst én særlig styrke. Hvis vi kan møde det enkelte barn og netop understøtte denne særlige styrke, får vi mulighed for at påvirke barnet, så dets svagere områder også udvikles. Børn skal med andre ord behandles forskelligt for at trives og udvikle sig bedst muligt.

 

Et eks.:

En dreng, der måske har det fagligt svært, kan opleve sig selv både anerkendt og værdsat, når han får mulighed for at hjælpe til med noget praktisk (samle brænde, holde ild i bålet, hjælpe med at reparere en cykel, feje fliser, rydde sne etc.). Alt imens kan vi voksne i samværet og nærheden med barnet give det en oplevelse af at have en vigtig funktion. 

I dette ”rum” har den voksne mulighed for at udfordre barnet på dets andre områder.

 

Vi er bevidste om, at glade børn lærer bedst og forsøger derfor at sikre at børnene får tilpasse udfordringer. 

Optimal udvikling og trivsel sker, når barnet er i flow og oplever succeser, ”at kunne”.

 

SFO’en har et tæt samarbejde med skolens lærere, da helhed og sammenhæng i børnenes hverdag samt styrkelse af deres sociale liv er afgørende for det enkelte barns trivsel. Har et barn haft en lidt svær dag i skolen, får vi det at vide i SFO’en, så vi kan få en forståelse for barnet og hjælpe det til en god afslutning på dagen.

 

I vores SFO har vi særlig fokus på børnenes eget sociale liv, samt stor respekt for det enkelte barns integritet.

Vi er opmærksomme på at finde en balance i forholdet mellem det vi forventer at børnene SKAL, og det vi ser, at børnene KAN.  

 

Fleksibilitet

Vi stiller differentierede krav til børnene. Vi ved, at børn er forskellige, og at børns behov er forskellige.

Vi er omstillingsparate og udviser rummelighed. 

 

Vi ved, at dagene ikke er ens, og at der altid opstår spontane situationer, der kan være vigtigere at gøre noget ved frem for slavisk at følge en plan. 

Vejret kan fx drille, men også være grund til, at en planlagt ”indeaktivitet” bliver ændret til at vi er ude hele eftermiddagen, enten med aktiviteter på legepladsen eller en kort tur til stranden, vandhullet eller kælkebakken.

 

Det kan opstå nødvendige ændringer i planerne, som følge af akut fravær/sygdom.

 

Sundhed og motion

Børnene tilbydes aktiviteter og rammer, der understøtter motion, god leg og bevægelse. 

Sundhed for os er også glæde, gode kammerater, dejlige omgivelser og masser af leg. 

 

Vi har et naturligt og tæt samarbejde med IF-Mols, der tilbyder sport og fritidsaktiviteter i Molshallen og på sportsbanerne, der ligger umiddelbart op af Molsskolen.

 

Omsorg og tryghed er vigtigt, men det er også væsentligt at styrke barnet i selvstændighed, tro på egne evner, samt gøre dem bevidste om, at fællesskab og samvær er vigtigt for at have det godt.

 

Respekten for det enkelte barn og hensynet til, hvor barnet er lige nu i alder og udvikling,

er udgangspunktet i måden vi som voksne handler i relationen med børnene. 

Samarbejde

Vi prioriterer den gode dialog og samarbejdet med forældrene, og ønsker at sikre en åben dialog gennem et godt informationsniveau. De fleste børn hentes og bringes dagligt i SFO’en af deres forældre, så vi har en daglig forældrekontakt, der kan udnyttes til en hurtig orientering om, hvordan barnet har haft det. 

 

Vi informerer med jævne mellemrum om SFO´ens aktiviteter gennem forældrebreve på AULA.

 

I samarbejde med forældrene, ønsker vi at skabe et trygt og udviklende miljø for det enkelte barn. 

 

Molsskolens SFO skal være et rart sted for børn, personale og forældre!

 

Pædagogisk praksis

Vi ønsker at skabe et alsidigt og udfordrende "værested" med barnet og gruppen i centrum, hvor

ny viden, leg, læring og spændende oplevelser indgår som væsentlige elementer i SFO’ens hverdag.

 

SFO’ens indretning skal tilgodese, at børnene selv skal kunne udforske og udvikle kreative og skabende aktiviteter. Vi understøtter dermed børnenes eget initiativ og fantasi. De voksne skal blande sig på en måde, hvor de supplerer og understøtter børnene og naturligvis sikrer, at trivslen for alle børn er i højsædet. Vi skal være nærværende og synlige for børnene.

 

Rigtig mange børn har efter en koncentreret skoledag brug for at have en voksen at kunne tale med, hygge med og opleve sig anerkendt af.

Det er SFO medarbejdernes pligt at være opmærksomme på, at disse børn hjælpes godt i gang med deres dag samt lytte til barnets behov. 

Børnene skal føle sig trygge. De skal vide hvor de voksne er og hurtig kunne få fat i en voksen, hvis der er behov for det. 

 

Sammenfatning

Ved læring forstår vi i SFO’en enhver situation, hvor barnet tilegner sig viden eller

kunnen. Det kan være gennem egne aktiviteter, aktiviteter i selvvalgte venskabsgrupper eller strukturerede voksenstyrede værksteder/aktiviteter

 

Vi opfatter altså læring og udvikling, som værende en proces, hvor barnet bruger sig selv i samværet med andre børn både ældre, yngre og jævnaldrende samt voksne. Barnet skal bruge og udvikle alle sanser.

 

Læring kan også være proces, hvor barnet har brug for, at tingene gentages mange gange (erfaringslæring eller automatisering). Det, barnet har lært den ene dag, kan af forskellige årsager være glemt den næste.

Mange børn kan lide gentagelser og forudsigelighed, og det at øve sig i noget man næsten kan, opbygger selvtillid: at snøre snørebånd, skrive bogstaver, øve bordtennisslag, hoppe på kængurustylte, køre ethjulet cykel etc.

Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at barnets mulighed for læring, er afhængig af flere faktorer, f.eks. dets trivsel i al almindelighed, om de er udhvilede og mætte, og ikke har fået for meget sukker.

 

I Molsskolens SFO mener vi i høj grad, at læring sker gennem afprøvning af ting, ”learning by doing”. Hermed mener vi, at barnet skal have lov til at prøve ting af og gerne med støtte fra de voksne, så de kan gøre sig deres egne erfaringer og erhverve sig eller udvikle færdigheder. Børnene lærer også ved at iagttage og aflure, hvad og hvordan de andre børn samt de voksne gør.

 

Vi er opmærksomme på, at barnet i sin læring er åben overfor alle ydre påvirkninger, hvorfor det er vigtigt, at miljøet i SFO’en er præget at varme og tryghed. 

 

En opremsning kan afslutningsvis illustrere det mangfoldige lærings- og udviklingsfelt.

 

 • Læring og udvikling findes overalt

 • Læring og udvikling sker i også gennem leg.

 • Læring og udvikling sker når barnet undersøger og eksperimenterer.

 • Læring og udvikling skabes af børnene selv.

 • Læring og udvikling sker via gentagelser.

 • Læring og udvikling sker via krop og sanser.

 • Læring og udvikling sker i relationer mellem mennesker.

 • Læring og udvikling sker fra voksen til barn og fra barn til voksen.

 • Læring og udvikling er forskellig fra barn til barn.

 • Børnene lærer hele tiden af hinanden.

 • Børns fantasi og frie leg kan ikke overgås.

 • Planlagte forløb kan være meget lærerige og udviklende.

 

En væsentlig pointe:

• Bryd ikke ind i en situation før du har aflæst den – måske afbryder du vigtig læring.

bottom of page